Sider

Andst.info-mail


Få mail når der er nyheder og aviser klar - her på Andst.info

(Afmeld)

Andst Fotoalbum

Kategorier

Indlægsarkiv

Forretningsorden

Forretningsorden for Andst Lokalråd:

§ 1 Formål

Lokalrådet arbejder på grundlag af vedtægter for Andst Lokalråd – herunder formål, valgregler og bestemmelse om årligt borgermøde.

§ 2 Konstituering

Lokalrådet konstituerer sig på første møde efter valget med formand, næstformand, sekretær og kasserer, jf. vedtægterne. Kassereren fører regnskab over samtlige lokalrådets indtægter og udgifter. Regnskabsåret følger kalenderåret. Lokalrådets midler indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut.
Regnskabet indsendes til Vejen Kommune efter anmodning fra denne..
Lokalrådet kan frit nedsætte specielle udvalg. Udvalgsmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af lokalrådet. Udvalgene fører deres egen protokol. Der udleveres kopi af referat til alle medlemmer.
Referat fra de åbne lokalrådsmøder offentliggøres senest 2 uger efter mødets afholdelse.

§ 3 Mødeindkaldelse

Lokalrådet fastlægger møder for et halvt år ad gangen. Indkaldelse til ordinære lokalrådsmøder udsendes med mindst en uges varsel af formanden. Mødeindkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden. Forslag til yderligere dagsordenpunkter sendes til formanden, som indpasser det i dagsordenen. Afbud til et lokalrådsmøde skal gives til formanden senest dagen før mødets afholdelse. Hvis et lokalrådsmedlem er forhindret gennem længere tid, indkaldes 1. suppleanten om muligt.

Lokalrådets møder er åbne. Ved personfølsomme sager kan punkter behandles for lukkede døre.
Lokalrådet kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem eller lokalrådet ønsker sagkyndig assistance.
Udover de fastlagte møder afholdes møder i fornødent omfang. Lokalrådet er forpligtet til at indkalde til borgermøde en gang om året inden den 1. marts.

 

§ 4 Dagsorden

Ved lokalrådets ordinære møder skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift af samme.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Korte meddelelser siden sidst:
    Formand/ næstformand/ kasserer/ sekretær/ andre.
4. Nyt fra arbejdsgrupperne.
5. Sager til behandling.
6. Forslag til næste dagsorden.
7. Eventuelt.

Dagsordenens punkter ledsages i fornødent omfang af bilag til brug for vurderingen af en aktuel sag.
Formanden for lokalrådet er ordstyrer.
Sekretæren for lokalrådet tager referat af møderne. Referatet udsendes senest 8 dage efter mødet til hvert medlem af lokalrådet, og det forelægges til endelig godkendelse på næste møde.
 

§ 5 Beslutninger

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mødet er lovligt indkaldt jf. § 4., og når mindst 3 medlemmer er til stede her iblandt formand eller næstformand.
Uanset varsel kan et møde erklæres beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er til stede og
erklærer sig enige i mødets afholdelse og den behandlede dagsorden.
I tilfælde af manglende enighed om vedtagelse af en beslutning, træffes afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§ 6 Repræsentation

Lokalrådet tegnes af formand i forening med mindst to andre medlemmer eller af mindst 4 rådsmedlemmer i forening.

Lokalrådet kan udpege en repræsentant til at give møde eller repræsentere rådet i en aktuel sag.
Repræsenterer man i en sådan aktuel sag rådet, handler man ud fra det mandat, der er vedtaget af det samlede lokalråd ved den pågældende sags behandling.
Opstår der tvivl om lokalrådets mandat, kontakter man formand eller næstformand for en uddybning, eller sagen må behandles på et efterfølgende lokalrådsmøde.
Lokalrådet har ikke midler til at give gaver til diverse receptioner, jubilæer, indvielser osv., men møder om muligt frem med en skriftlig hilsen med lokalrådets logo.

§ 7 Bevillingsprocedure.

 Projekter, der søges midler til, skal være velbeskrevet, så det klart fremgår, hvad de ansøgte midler skal anvendes til. 

Der skal medfølge et budget.

Der kan kun bevilges til nye tiltag af igangsættende karakter.

Ved bevilling er det en forudsætning, at de tildelte midler bruges til projektet som ansøgt, i modsat fald tilbageføres midlerne.

Der kan ikke bevilges midler til drift.
 
 
 

Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. maj, 1. september, 1. november.

 

§ 8 Ændringer i forretningsordenen 

Ændringer af forretningsordenen kan foretages:
1. såfremt det samlede lokalråd er enigt herom, eller
2. såfremt det besluttes ved almindelig stemmeflerhed på 2 på hinanden efterfølgende møder, indkaldt med fornødent varsel jfr. punkt 4.

Forretningsordenen vedtaget på lokalrådsmøde den 20. maj 2008.  

 

 
 
 
 
 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>