Sider

Andst.info-mail


Få mail når der er nyheder og aviser klar - her på Andst.info

(Afmeld)

Andst Fotoalbum

Kategorier

Indlægsarkiv

Vision 2020 i 2020 – Udvalgsarbejde

Vision 2020 i 2020 er mere end en vision – også en målsætning for udviklingen i Andst lokalområde med afsæt i Udviklingsplanen Andst 2010 – 2020.

Udviklingsplanen opererer med 4 temaer – Bosætning – Børneliv – Aktivitetscenter – Infrastruktur.

Der er nedsat 4 arbejdsudvalg, der vil beskæftige sig med  hvert sit område.

Alle der kan tænke sig at være med i en gruppe er meget velkomne til at henvende sig til gruppen eller til lokalrådet.

Lokalrådet har udarbejdet en arbejdsstruktur for udvalgene ligesom en organisation, der skal sikre fokus og fremdrift.

Der er etableret en infoside for hvert udvalg og siderne vil blive opdateret med indkaldelser, referater og anden information mm.

Vælg interesseområde i venstre panel.

Referat fra repræsentantskabsmøde i gruppearbejde 06 12 2010

Juli 2011:

I forbindelse med konkretisering af presserende indsatsområder i Vision 2020 i 2020 er det valgt at sammenlægge de 4 arbejdsudvalg til nu 2 udvalg for at give yderligere fokus på fælles mål.

Arbejdsgrupperne vil fremadrettet være Bosætning/infrastruktur og Aktivitetscenter/børneliv.

I forbindelse med Vejen Kommunes beslutning om etablering af børnecenter i Andst arbejdes der i gruppen Aktivitetscenter/børneliv på at udvikle en model for integration af Andst skole – hal – børnehave – SFO – AUI – Andst forsamlingshus m fl. i een enhed. Her er der et tæt samarbejde med alle de berørte foreninger, institutioner og interessegrupper for at sikre alles interesser bliver tilgodeset i en fælles løsning.
I den forbindelse er der søgt og bevilget (forhåndsbevilget) kr. 300.000,- fra LAG midler til det videre arbejde.

Udviklingen omkring Andst Kro betyder nu at Vejen Kommune køber kroen der nedrives, og at Andst by får stillet et areal til rådighed til indretning af et bytorv.
Arbejdsgruppen Bosætning/infrastruktur arbejder nu på at sikre en løsning, der tilgodeser byens ønsker for anvendelse af arealet og at det indgår i en samlet fremtidsløsning for bymidten(byforskønnelse). Der indtænkes også de muligheder den kommende kloakrenovering og dermed opgravninger  i bymidten giver.

Disse projekter, der er hjørnestenene i Vision 2020 i 2020, vil have høj prioritet i Lokalrådets arbejde og der opfordres til at alle der har lyst deltager i udviklingen.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>